Menüü
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
Uudised
 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Otsi

25. KAIKA SUVÕÜLIKUUL

PÄÄVÄPLAAN:
Riidi, 9. põimukuu päiv
12.00 kokkosaamine, kirjapanmine Mooste koolimaja (härbäni) man, magahuskotusside otsmine
13.00 lõunasüük koolimajah
14.30 suvõülikooli vallategemine koolimaja man
Mooste koori-ansambli tervitüs
15–18 loengu’ koolimajah:
Arvis Kiristaja. Moostõ valla muinasmälehtüse’
Vello Punning. Rasina mõisa
Krista Sildoja. August Pulst,
rahvapillimeeste ja lauljide kokkokutsja ja ringreise kõrraldaja edimädsel Eesti Vabariigi aol. Teedüst tollõaigside Võromaa rahvamuusikide kottalõ. Asta Pintsaar. Jaan Vahtra ja Kauksi Perävalla lugu
Arvi Lepisk. Miilva suu ja timä tsirgu’
18.30 õdagusüük väläh Veskitiatri man (lambaliharuug väläkatlast)
19.00 tegemise’ Veskitiatri man:
Talna Võro seldsi laaluansambli tervitüs
tõrvaajamine
uma kandi pillimehe’ tõmbasõ’ lõõtsa (Henrik Hinrikus jt)
Mooste külätiatri näütemäng vallakohto protokolle perrä
suidsosannaga tutvassaamine, vihategemine, sannankäümine

Puulpäiv, 10. põimukuu päiv
8.00 hummogusüük
9–13 loengu’ Mooste koolimajah:
kellä 9–11 Eesti veedembüs- ja paikkondliidsi kiili ütisüse tellitü’ ettekandõ’
Tiia Allas. Võro keele oppus Vana Võromaa kool´eh
Mariko Faster. Võro keele keelepesä
Seto keele oppus Setomaal
Oksana Palikova. Peipsi veere venne kiil
kellä 11–13 suvõülikooli keeleloengu’
Jüvä Sullõv. Võro-eesti internetisõnaraamat
Evar Saar. Sõna „mõisa“ võro kotussõnimmih ja kuis Mooskatsi nimi sinnä’ putus
Urmas Kalla. Mooste valla keele uurmisõst edimädsel Eesti Vabariigi aol
13.00 lõunasüük
14–18 välläsõit katõ bussiga (Rasina asunikukülä, mõisapark, Märtnä kabõli kotus, Aarniku kääpä’ jne)
Kolmas jago rahvast tege samal aol Mooste mõisalõ tsõõri pääle.
18.00 õdagusüük
19.00 folgikuan:
Põlva liina esi’tegijide tiatri Ants Kõivu tüküga „Perändüs“
Ülle Podekrat kõnõlõs ligembält Moisekatsi Elohelüst
tandsuõtak ansambliga Julgur    

Pühäpäiv, 11. põimukuu päiv
8.00 hummogusüük
9.00–10.00 loengu’ Mooste koolimajah:
Astrid Saava. Vesi – elo alos
Kalju Paalman. Lina tähendüs Eesti aoluuh
10.00 käügi’ savikotta, villakotta ja kunstnigõmajja. Meistre’ võtva’ vasta ja kõnõlõsõ’ umist tegemiisist ligembält.
12.00 suvõülikooli lõpõtamine, järgmädsele pulga üleandmine
12.30 lõunasüük ja kodosõit
Muu teedüs:
Riidi, 9. põimukuul lätt tellit buss Võrolt kell 11 keriguplatsi päält ja Põlvast kell 11.30 Edu keskusõ platsi päält Moostele.
Viil bussiaiga (AS Harjumaa Liinid): Võro-Mooste 16.20, Põlva-Mooste 17.10.
Teedüslett üten kirjapanmise ja söögitalong´ega om koolimaja man.
Latsiprogrammi võtva’ iist Triin Toom ja Evely Lindsalu. Tegemiisi pakutas rahvamuusigakoolih (koolimaja kõrval) kõõgil kolmõl pääväl tuudaigo, ku suuril inemiisil oma’ loengu’.
Agu Vissel kõrraldas egä päiv mõtõlustiatrit (tel 5399 8477, agu.vissel@gmail.com).
Folgikotta pandassõ’ üles näütüse’, miä oma’ ettekandile tävvendüses. Suurõmb näütüs tulõ Kauksi, Kauksi Perävalla ja Kanassaarõ külä kottalõ (Asta Pintsaarõ kogost).
Süvvä’ saasõ Mooste kooli söögitarõh. Kirja tulõssi hinnäst panda’ nätäl inne suvõülikuuli meili pääle ylo@mooste.ee (kuus söögikõrda lätt masma umbõs 15 eurot; riidi õdagu pakutas Veskitiatri man lambaliharuuga, mass ~1.5 eurot). Söögi iist saasõ massa’ sularahah.
Süüki pakva’ viil Mooste kohvitarõ ja Viinavabrigu kohvik-restoraan.
Küläh om kats puuti (üts om vallalõ egä päiv kellä 20ni, tõõn´e I-R kellä 18ni, Pu-Pü kellä 16ni).
Koolimajah om põrmandumajotus: magahuskraam piät hindäl üteh olõma. Löövi (telgi) ülespanmise kotussit lövvüs koolimaja ümbre kah.
Veskitiatrih om vällä pakku’ kümme makamiskotust (~ 7 eurot üü). Tuujaos tulõ hinnäst kirja panda’ (tel 510 3720, ylo@mooste.ee, Ülo Needo).
Üts üü Mooste mõisa küläliisimajah mass 20 eurot (tel 511 7848). Üümajja pakk ka Viinavabriku küläliisimaja (tel 5851 4007, info@viinavabrik.ee).
Kontakt: pääkõrraldaja Ülo Needo (tel 510 3720), rektri Urmas Kalla (tel 5360 3012).
Tugõja’: Vana Võromaa kultuuriprogramm, Mooste vald, Võro instituut, Võro Selts VKKF.